Có 1 kết quả:

yīng
Âm Pinyin: yīng
Tổng nét: 10
Bộ: cǎo 艸 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: 一丨丨丶フノフ丶フ一
Thương Hiệt: TBPM (廿月心一)
Unicode: U+83BA
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: oanh
Âm Nôm: anh, oanh
Âm Quảng Đông: ang1

Tự hình 2

Dị thể 5

1/1

yīng

giản thể

Từ điển phổ thông

chim oanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鶯.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鶯

Từ điển Trần Văn Chánh

(Chim) oanh, vàng anh: 黃鶯 Hoàng oanh, vàng anh, chim oanh.

Từ điển Trung-Anh

oriole or various birds of the Sylvidae family including warblers

Từ điển Trung-Anh

variant of 鶯|莺[ying1]

Từ ghép 128

àn lǜ liǔ yīng 暗绿柳莺àn miǎn jiāo yīng 暗冕鹪莺bái bān wěi liǔ yīng 白斑尾柳莺bái hóu lín yīng 白喉林莺bái kuàng wēng yīng 白眶鹟莺bān bèi dà wěi yīng 斑背大尾莺bān xiōng duǎn chì yīng 斑胸短翅莺běi duǎn chì yīng 北短翅莺běi huáng yīng 北蝗莺Bǐ shì wēng yīng 比氏鹟莺Bù shì wěi yīng 布氏苇莺cāng méi huáng yīng 苍眉蝗莺cǎo lǜ lí yīng 草绿篱莺cháng wěi féng yè yīng 长尾缝叶莺chéng bān chì liǔ yīng 橙斑翅柳莺dà cǎo yīng 大草莺dà shù yīng 大树莺dà wěi yīng 大苇莺dàn huáng yāo liǔ yīng 淡黄腰柳莺dàn jiǎo shù yīng 淡脚树莺dàn méi liǔ yīng 淡眉柳莺dàn wěi wēng yīng 淡尾鹟莺dào tián wěi yīng 稻田苇莺dōng fāng dà wěi yīng 东方大苇莺dōng fāng jī zǎ liǔ yīng 东方叽咋柳莺dùn chì wěi yīng 钝翅苇莺é méi liǔ yīng 峨眉柳莺é méi wēng yīng 峨嵋鹟莺Fàn dǎo liǔ yīng 饭岛柳莺fèng tóu què yīng 凤头雀莺Gān sù liǔ yīng 甘肃柳莺gāo shān duǎn chì yīng 高山短翅莺guān wén liǔ yīng 冠纹柳莺Hǎi nán liǔ yīng 海南柳莺hè liǔ yīng 褐柳莺hè shān jiāo yīng 褐山鹪莺hè tóu jiāo yīng 褐头鹪莺hēi bān huáng yīng 黑斑蝗莺hēi hóu féng yè yīng 黑喉缝叶莺hēi hóu shān jiāo yīng 黑喉山鹪莺hēi liǎn wēng yīng 黑脸鹟莺hēi méi liǔ yīng 黑眉柳莺hēi méi wěi yīng 黑眉苇莺hēi xiōng shān jiāo yīng 黑胸山鹪莺héng bān lín yīng 横斑林莺hòu zuǐ wěi yīng 厚嘴苇莺huā cǎi què yīng 花彩雀莺Huá nán guān wén liǔ yīng 华南冠纹柳莺Huá xī liǔ yīng 华西柳莺huāng bān lǜ liǔ yīng 双斑绿柳莺huáng fù jiāo yīng 黄腹鹪莺huáng fù liǔ yīng 黄腹柳莺huáng fù shù yīng 黄腹树莺huáng fù wēng yīng 黄腹鹟莺huáng méi liǔ yīng 黄眉柳莺huáng xiōng liǔ yīng 黄胸柳莺huáng yāo liǔ yīng 黄腰柳莺huáng yīng 黄莺huī bái hóu lín yīng 灰白喉林莺huī fù dì yīng 灰腹地莺huī guān wēng yīng 灰冠鹟莺huī hóu liǔ yīng 灰喉柳莺huī jiǎo liǔ yīng 灰脚柳莺huī liǎn wēng yīng 灰脸鹟莺huī liǔ yīng 灰柳莺huī tóu liǔ yīng 灰头柳莺huī yán liǔ yīng 灰岩柳莺huì xiōng jiāo yīng 会胸鹪莺jī zǎ liǔ yīng 叽咋柳莺jí běi liǔ yīng 极北柳莺jīn guān dì yīng 金冠地莺jīn kuàng wēng yīng 金眶鹟莺jīn tóu fèng yè yīng 金头缝叶莺jīn tóu shàn wěi yīng 金头扇尾莺jù zuǐ duǎn chì yīng 巨嘴短翅莺jù zuǐ liǔ yīng 巨嘴柳莺kān chá jiā liǔ yīng 堪察加柳莺Kù yè Dǎo liǔ yīng 库页岛柳莺kuān wěi shù yīng 宽尾树莺kuān zuǐ wēng yīng 宽嘴鹟莺lì tóu dì yīng 栗头地莺lì tóu wēng yīng 栗头鹟莺lín liǔ yīng 林柳莺lín tóu shù yīng 鳞头树莺liǔ yīng 柳莺lú wěi yīng 芦苇莺máo bān huáng yīng 矛斑蝗莺miǎn liǔ yīng 冕柳莺Nán yà dà cǎo yīng 南亚大草莺Ōū liǔ yīng 欧柳莺qiáng jiǎo shù yīng 强脚树莺qú huáng yīng 鸲蝗莺Rì běn liǔ yīng 日本柳莺Rì běn shù yīng 日本树莺Sài shì lí yīng 赛氏篱莺shā bái hóu lín yīng 沙白喉林莺shān jiāo yīng 山鹪莺Shǐ shì huáng yīng 史氏蝗莺shuǐ pú wěi yīng 水蒲苇莺Sì chuān liǔ yīng 四川柳莺Tái wān duǎn chì yīng 台湾短翅莺Wéi shì wēng yīng 韦氏鹟莺wū zuǐ liǔ yīng 乌嘴柳莺xī nán guān wén liǔ yīng 西南冠纹柳莺xì wén wěi yīng 细纹苇莺xiǎo huáng yīng 小蝗莺Xiū shì bái hóu lín yīng 休氏白喉林莺Xiū shì shù yīng 休氏树莺xuē lí yīng 靴篱莺Yà zhōu mò dì lín yīng 亚洲漠地林莺yān liǔ yīng 烟柳莺yè yīng 夜莺yì sè shù yīng 异色树莺yīng gē yàn wǔ 莺歌燕舞yīng niǎo 莺鸟Yuǎn dōng shù yīng 远东树莺Yuǎn dōng wěi yīng 远东苇莺yún nán bái bān wěi liǔ yīng 云南白斑尾柳莺Yún nán liǔ yīng 云南柳莺zào dà wěi yīng 噪大苇莺zhǎo zé dà wěi yīng 沼泽大尾莺Zhōng huá duǎn chì yīng 中华短翅莺zōng fù liǔ yīng 棕腹柳莺zōng hè duǎn chì yīng 棕褐短翅莺zōng liǎn wēng yīng 棕脸鹟莺zōng méi liǔ yīng 棕眉柳莺zōng shàn wěi yīng 棕扇尾莺zòng dǐng shù yīng 棕顶树莺