Có 1 kết quả:

yīng gē yàn wǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the warbler sings and the swallow dances
(2) prosperity abounds (idiom)