Có 1 kết quả:

jùn bǐng

1/1

jùn bǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mushroom stem