Có 1 kết quả:

jūn sī

1/1

jūn sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mycelium
(2) hypha