Có 1 kết quả:

jūn luò

1/1

jūn luò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bacterial colony
(2) microbial colony