Có 1 kết quả:

jùn zhě

1/1

jùn zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lamella (under the cap of a mushroom)