Có 2 kết quả:

Hé zéhé zé

1/2

Hé zé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Heze prefecture level city in Shandong

hé zé

giản thể

Từ điển phổ thông

một thành phố ở tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc