Có 1 kết quả:

cài bāo zi

1/1

cài bāo zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steamed bun stuffed with vegetables
(2) (fig.) useless person
(3) a good-for-nothing