Có 1 kết quả:

cài dān

1/1

cài dān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) menu
(2) CL:份[fen4],張|张[zhang1]