Có 1 kết quả:

cài dān tiáo

1/1

cài dān tiáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

menu bar (of a computer application)