Có 1 kết quả:

cài pǔ

1/1

cài pǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vegetable field
(2) vegetable bed