Có 1 kết quả:

cài yuán

1/1

cài yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vegetable garden

Một số bài thơ có sử dụng