Có 1 kết quả:

cài niú

1/1

cài niú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beef cattle (grown for meat)