Có 1 kết quả:

cài shū

1/1

cài shū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) greens
(2) vegetables
(3) vegetable side dish

Một số bài thơ có sử dụng