Có 1 kết quả:

cài dòu ㄘㄞˋ ㄉㄡˋ

1/1

cài dòu ㄘㄞˋ ㄉㄡˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kidney bean