Có 1 kết quả:

cài dòu

1/1

cài dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kidney bean