Có 1 kết quả:

cài niǎo

1/1

cài niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) sb new to a particular subject
(2) rookie
(3) beginner
(4) newbie