Có 1 kết quả:

tù sī

1/1

tù sī

phồn thể

Từ điển phổ thông

cỏ thố ty, dây tơ hồng

Một số bài thơ có sử dụng