Có 1 kết quả:

bō wán

1/1

bō wán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bornane
(2) camphane C10H18