Có 1 kết quả:

hàn zǐ

1/1

hàn zǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tên một cửa ải của nước ta thời Lý