Có 1 kết quả:

pú tí shù

1/1

pú tí shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pipal tree (Ficus religiosa)
(2) bo fig tree
(3) Bodhi tree (sacred to Buddhism and Hinduism)