Có 1 kết quả:

Huá běi ㄏㄨㄚˊ ㄅㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

North China