Có 1 kết quả:

Huá yán zōng

1/1

Huá yán zōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese Buddhist school founded on the Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra (Garland sutra)