Có 1 kết quả:

Huá yán jīng

1/1

Huá yán jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Avatamsaka sutra of the Huayan school
(2) also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra