Có 1 kết quả:

Huá bù

1/1

Huá bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Chinatown
(2) also called 唐人街[Tang2 ren2 jie1]