Có 1 kết quả:

huá wū qiū xū

1/1

Từ điển Trung-Anh

magnificent building reduced to a mound of rubble (idiom); fig. all one's plans in ruins