Có 1 kết quả:

Huá fǔ

1/1

Huá fǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Washington, D.C.
(2) the US federal government