Có 1 kết quả:

huá cǎi

1/1

huá cǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gorgeous
(2) resplendent or rich color