Có 1 kết quả:

Huá shā

1/1

Huá shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Warsaw, capital of Poland