Có 1 kết quả:

Huá ěr Jiē

1/1

Huá ěr Jiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Wall Street, New York
(2) by extension, American big business