Có 1 kết quả:

Huá shèng dùn ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Washington (name)
(2) George Washington (1732-1799), first US president
(3) Washington, US State
(4) Washington, D.C. (US federal capital)