Có 1 kết quả:

Huá shuò ㄏㄨㄚˊ ㄕㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Asus (computer manufacturer)