Có 1 kết quả:

huá měi

1/1

huá měi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) magnificent
(2) gorgeous
(3) ornate