Có 1 kết quả:

Huá xīng huì

1/1

Huá xīng huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

anti-Qing revolutionary party set up in Changsha by 黃興|黄兴[Huang2 Xing1] in 1904, a precursor of Sun Yat-sen's Alliance for Democracy 同盟會|同盟会[Tong2 meng2 hui4] and of the Guomindang