Có 1 kết quả:

Huá yì

1/1

Huá yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ethnic Chinese
(2) non-Chinese citizen of Chinese ancestry