Có 1 kết quả:

Huá xī

1/1

Huá xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

West China (region in the upper reaches of Yangtze River and Sichuan Province)

Một số bài thơ có sử dụng