Có 1 kết quả:

Huá xī liǔ yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) alpine leaf warbler (Phylloscopus occisinensis)