Có 1 kết quả:

Huà shì

1/1

Huà shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) China TV (Taiwan), CTS
(2) abbr. for 中華電視|中华电视