Có 1 kết quả:

huá dàn

1/1

huá dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

your birthday (honorific)