Có 1 kết quả:

huá guì

1/1

huá guì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sumptuous
(2) luxurious

Một số bài thơ có sử dụng