Có 1 kết quả:

huá gǔ

1/1

huá gǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

decorated carriage