Có 1 kết quả:

huá dá ní

1/1

huá dá ní

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gabardine (loanword)