Có 1 kết quả:

huá mí

1/1

huá mí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) luxurious
(2) opulent

Một số bài thơ có sử dụng