Có 1 kết quả:

huá lì

1/1

huá lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gorgeous

Một số bài thơ có sử dụng