Có 1 kết quả:

Fēi ní kè sī

1/1

Fēi ní kè sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Phoenix, capital of Arizona
(2) also 鳳凰城|凤凰城[Feng4 huang2 cheng2]