Có 2 kết quả:

Fēi lǜ bīnfēi lǜ bīn

1/2

Fēi lǜ bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Philippines

fēi lǜ bīn

giản thể

Từ điển phổ thông

nước Philipine