Có 1 kết quả:

Fēi ěr pǔ sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Phelps (name)
(2) Michael Phelps (1985-), US swimmer and multiple Olympic gold medallist