Có 1 kết quả:

yān jiǎn

1/1

yān jiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nicotine
(2) also written 菸鹼|菸碱[yan1 jian3]