Có 1 kết quả:

yān dì

1/1

yān dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 煙蒂|烟蒂[yan1 di4]
(2) cigarette butt