Có 1 kết quả:

yān jiǎn

1/1

yān jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nicotine