Có 1 kết quả:

wěi mǐ bù zhèn

1/1

wěi mǐ bù zhèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dispirited and listless (idiom); downcast